Despre proiect

Home / Despre proiect

Proiectul „Consolidare, restaurare şi reabilitare Biserica Înălţarea Domnului, construire şi reabilitare clădiri anexe, amenajări exterioare, Comuna Manasia, jud. Ialomiţa”, cod SMIS 116748 este finanţat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 5, Prioritatea de Investiţii 5.1 Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului natural şi cultural.

Valoarea totală a proiectului este de 4.937.165,58 lei, din care 4.836.966,56 lei reprezintă valoarea finanţării nerambursabile(din care 4.195.328,14 lei finanțare nerambursabilă din FEDR și 641.638,42 lei din bugetul național).

Perioada de implementare a proiectului este cuprinsă între 21.12.2017 – 20.09.2019.

Obiectivul general al proiectului: creşterea atractivităţii şi valorificarea monumentului istoric biserica „Înălţarea Domnului” din satul Manasia, comuna Manasia, judeţul Ialomiţa, prin creşterea medie a numărului anual de vizitatori cu aproximativ 6% realizat prin conservarea, protejarea şi promovarea acesteia.

Obiectivul specific al proiectului: conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului cultural prin consolidarea, reabilitarea și restaurarea obiectivului de patrimoniu de clasa A biserica „Înălțarea Domnului”, construirea și reabilitarea unor clădiri anexe și realizarea unor amenajări exterioare pe o durata de 44 de luni, obiectiv specific prin care se va îndeplini obiectivul general al proiectului.

Rezultatele proiectului:

1) un obiectiv de patrimoniu restaurat/protejat/conservat;

2) creșterea numărului preconizat de vizite la obiectivele de patrimoniu cultural si natural si la atracțiile care beneficiază de sprijin cu aproximativ 6% (o medie anuală pe cei 5 ani de monitorizare de 317 vizitatori).

Beneficiarii direcți ai rezultatelor proiectului:

  • Biserica „Înălțarea Domnului”, respectiv Parohia Manasia, din comuna Manasia, județul Ialomița – Beneficiarul principal al proiectului este solicitantul finanțării: Parohia Manasia (Parohia Bisericii „Înălțarea Domnului”), care în urma realizării proiectului va avea un consum de resurse mai mic pentru funcționarea bisericii, va crește calitatea condițiilor de munca a angajaților și nu în ultimul rând, își va crește notorietatea;
  • vizitatorii Bisericii „Înălțarea Domnului” din comuna Manasia, județul Ialomița indiferent de calitatea pe care o vor avea: turiștii ce vor vizita gratuit obiectivul de patrimoniu, localnicii ce vor participa la diverse evenimente cultural – religioase organizate de către Biserică;
  • preoții parohi care vor desfășura activități în cadrul Bisericii ce va fi consolidate, reabilitate și restaurate prin proiectul de față.

Beneficiarii indirecți ai rezultatelor proiectului:

  • întregul popor român – Biserica „Înălțarea Domnului” din Manasia face parte din patrimoniul național, fiind prin definiție un bun care aparține întregului popor român; astfel, se poate spune ca întregul popor român este beneficiar al proiectului;
  • Episcopia Sloboziei și Călărașilor, Protoieria Urziceni entitățile în cadrul cărora funcționează Biserica „Înălțarea Domnului”, conform Statutului B.O.R. – vor fi beneficiare indirecte ale proiectului prin creștea notorietății urmare implementării acestuia;
  • Comuna Manasia și autoritățile locale – prin creștea notorietății urmare implementării proiectului;
  • unitățile economice existente în comuna Manasia care vor putea beneficia indirect de cererea formulată de turiștii care vor vizita Biserica „Înălțarea Domnului” – creșterea preconizată a numărului de turiști va avea efecte pozitive și asupra unităților economice existente din împrejurimi, care își vor spori veniturile. De asemenea, ar mai putea apărea în localitate și alți agenți economici care să desfășoare activități în legătura cu Biserica „Înălțarea Domnului” astfel încât va putea crește și nivelul de trai al locuitorilor;
  • entitățile care vor fi implicate în implementarea proiectului: furnizorii de bunuri, antreprenorul contractului de lucrări, prestatorii de servicii;
  • entitățile/unitățile de cult din Bisericii „Înălțarea Domnului” – totodată, prin implementarea proiectului se vor crea premise pentru atragerea de fonduri europene nerambursabile și se va îmbunătăți încrederea celorlalte entități/unități de cult din proximitate în accesarea de fonduri europene nerambursabile, care vor accelera ritmul de dezvoltare a zonei;
  • beneficiari ai proiectului vor fi și locuitorii localității Manasia, creșterea preconizată a numărului de turiști contribuind la dezvoltarea economică a localității; de asemenea, crearea unei infrastructuri destinată activităților culturale contribuie la îmbunătățirea condițiilor de viață ale populației.

Proiectul se derulează în Regiunea Sud Muntenia și este gestionat la nivel naţional de către Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional 2014-2020 – Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice și la nivel regional de către Organismul Intermediar Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia.

 

 

www.inforegio.ro    facebook.com/inforegio.ro